Slider

Centrum Twórczej Edukacji Marta Młynarczyk, Renata Hajduga Małysa s.c. realizuje projekt pt. „Utworzenie 29 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku Pierwsze Kroczki w Krakowie” nr RPMP.08.05.00-12-0065/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 29 osób (28K i 1M) z woj. małopolskiego z gminy Kraków, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 29 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 13.05.2019r. – 29.02.2020r.

Wartość Projektu: 405 571,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 344 735,40 PLN

Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kraków i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy
zawodowej z życiem rodzinnym.

Projekt jest skierowany do osób
powracających /wchodzących na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3:
− osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
− osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji, gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące Program przewiduje  29 rodziców z gminy Kraków w różnym wieku i z różnym wykształceniem (zawodowe, ponadgimnazjalne, wyższe).
opłata za żłobek w czasie trwania programu tj do 29 lutego 2020r wynosi 349,63 zł

Projekt, w tym rekrutacja uwzględnia potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Potrzeby wszystkich wskazanych grup osób są uwzględnione w projekcie, zarówno względem dzieci, jak i ich opiekunów, w tym personelu.
Zostały spełnione następujące standardy:
– wprowadzenie pod kątem osób niewidomych i słabowidzących usprawnień na stronie internetowej m.in. możliwość zwiększenia/zmniejszenia tekstu, kontrast, skala szarości, odsłuchiwanie treści zawartych na stronie internetowej, w tym również informacji o projekcie,
– dostosowanie architektoniczne pomieszczeń i budynku dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – montaż podjazdu, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, szerokie drzwi, uchwyty,
– zapewnienie informacji w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole) – dla osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie językiem polskim,
– informacje o projekcie zostały przekazane organizacjom zrzeszającym osoby z niepełnosprawnościami,
– zapewnienie osobie z niepełnosprawnością słuchu możliwość swobodnej rekrutacji – w tym celu prosimy o umówienie się dzień wcześniej lub wysłanie informacji na adres mailowy zlobek.pierwszekroczki.lotnisko@gmail.com (w tym dniu będzie dostępna osoba znająca język migowy),
– przygotowanie strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.

Dokumenty do pobrania

Skip to content